Het Wagenings Ondernemers Contact en de W12, de 12 grootste bedrijven en instellingen van Wageningen, volgen met grote belangstelling de onderhandelingen die moeten leiden tot een coalitieakkoord en een college van burgemeester en wethouders dat de komende vier jaar Wageningen gaat besturen.

In het verslag van informateur en de formatiebrief ligt de nadruk op bestuurlijke vernieuwing, zorg en milieu, waaronder het streven naar klimaatneutraliteit. De ondernemers van Wageningen, verenigd in onze organisatie, dragen sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, vergroening en klimaatmaatregelen een warm hart toe. Talloze voorbeelden zijn aan te dragen van initiatieven de afgelopen jaren die uit onze gelederen zijn genomen en ondersteund. Met andere woorden een beleid dat op deze onderwerpen inzet kan uiteraard op onze steun rekenen. Wat ons echter zorgen baart is dat met geen woord wordt gerept in de (in)formatiestukken over de Wageningse economie en het ondernemersklimaat, noch over Wageningen als kennis- en universiteitsstad en de mogelijkheden die de ontwikkeling van Wageningen Campus, inclusief het Business & Science Park, bieden.

Wij zijn van harte bereid om aan een goed integraal economisch, sociaal en milieubeleid mee te werken. Wij zijn dan ook gaarne bereid de formateur en de betrokken politieke partijen van onze zorgen, maar vooral constructieve ideeën, deelgenoot te maken in een gesprek. De voorgestane bestuurlijke vernieuwing draait immers niet alleen om het betrekken van wijken en bewoners bij nieuw beleid, maar ook om het betrekken van bedrijven en instellingen daarbij.

Lees hier de brief die wij naar de formateur en de gemeenteraad hebben verstuurd.

Share This