Wageningse ondernemers hebben een grote voorkeur voor een nieuwe route langs en gedeeltelijk over de Wageningen Campus. Maar het allerbelangrijkste vinden zij dat er nu eindelijk een definitief besluit komt om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. “We zijn hier lang mee bezig geweest en hebben alle argumenten nu wel besproken. Welke keuze de provincie uiteindelijk ook maakt, het wordt tijd dat de schop de grond in gaat”, aldus Sjirk Bijma, voorzitter van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC).

De provincie Gelderland gaat dit jaar beslissen via welke route Wageningen beter bereikbaar wordt. Op tafel liggen zes varianten van de Campusroute en een uitbreiding van de bestaande route Nijenoord Allee – Mansholtlaan. Alle Wageningse belanghebbenden die in de afgelopen jaren hebben meegesproken in de zogenaamde klankbordgroep, kunnen voor de zomervakantie hun voorkeur kenbaar maken aan de provincie.

De Wageningse ondernemers verenigd in het WOC, in combinatie met de twaalf grootste werkgevers in Wageningen verenigd in de W12, geven nadrukkelijk de voorkeur aan een nieuwe route langs en gedeeltelijk over de Wageningen Campus, in plaats van het opwaarderen van de bestaande route over de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. “Als ondernemers pleiten we voor een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, de haven, de Campus en de binnenstad. We willen liefst een oplossing met restcapaciteit, dus een weg die ook in 2030, en liefst in 2040, nog voldoet. Daarnaast zijn er belangen van bewoners, natuur en fietsers”, zegt Albert Getkate. Hij is namens het WOC afgevaardigd in de klankbordgroep.

Volgens de ondernemers zorgt het opwaarderen van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee op lange termijn niet voor een structurele oplossing. Bovendien voorzien zij zo een scheiding tussen de Campus en de rest van de stad. Daarom kiezen zij voor een route over of langs de Campus. Om toekomstige ontwikkelingen en vestigingen mogelijk te maken, de bestaande proefvelden zoveel mogelijk in stand te houden en het onderzoek op de WUR zo min mogelijk te verstoren, verdient het volgens hen de voorkeur om het nieuwe tracé zo ruim mogelijk óm het Campusterrein heen te plannen. Voor een goede bereikbaarheid van en doorstroming naar gebieden aan de Kortenoord Allee en verder de stad in (Nude I en II, havengebied, binnenstad) verdient een vloeiende verbinding tussen de nieuwe Campusroute en de Nijenoord Allee de voorkeur. Aangezien bij een van de varianten geen dure fietstunnel nodig is, leidt deze variant tot de minste onzekerheid ten aanzien van de kosten en gaat de voorkeur van de ondernemers, voor wat betreft de geboden varianten, dan ook hier naar uit.

Het WOC is overigens blij met de zorgvuldige manier waarop de provincie de besluitvorming organiseert met alle betrokken groeperingen. Maar Bijma en Getkate vinden het nu wel tijd voor een definitieve keuze. “Neem een besluit en kies een tracé dat voldoet aan de vooraf gestelde voorwaarden ten aanzien van doorstroming, robuustheid en verkeersveiligheid.”

Lees hier de volledige reactie die het WOC en de W12 aan de provincie gestuurd hebben.

Share This