De W12, die bestaat uit vertegenwoordigers van de twaalf grootste werkgevers van Wageningen, kwam eind juni bijeen in het historische pand Schip van Blaauw op de helling van de Wageningse Berg. De bijeenkomst was georganiseerd door het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) waarvan ruim 200 bedrijven lid zijn.

Vorig jaar heeft de W12 in de verklaring na afloop van haar bijeenkomst haar zorgen geuit over het – ontbreken van – gemeentelijk economisch beleid. Dat heeft helaas weinig effect gesorteerd, zo werd dit keer vastgesteld. De deelnemers aan de bijeenkomst vinden dat de gemeente fragmentarisch omgaat met economische vraagstukken en vragen van Wageningse ondernemers: er ontbreekt een visie en een plan. Elke ontwikkeling wordt separaat behandeld en het duurt (te) lang voor ondernemers duidelijkheid hebben over wat wel en niet kan. Het is voor de ondernemers niet duidelijk met welke criteria en binnen welke kaders de gemeente ontwikkelingen beoordeelt. Die onzekerheid vergroot het risico dat bedrijven Wageningen verlaten, temeer daar er in de noordelijke buurgemeente voortvarend wordt gewerkt aan het ontwikkelen van bedrijvigheid rondom het World Food Center. De startups die op verschillende plaatsen worden gekoesterd en tot groei gebracht zouden, bij doorontwikkeling, een plaats kunnen vinden in Wageningen. Maar dan moet er natuurlijk ruimte zijn en moet er snel en adequaat (kunnen) worden gehandeld. De omvang en aanwezige expertise binnen de economische ambtelijke afdeling van de gemeente lijkt te beperkt om deze ambities voldoende te kunnen vormgeven. Dit geldt voor zowel de kennisintensieve bedrijvigheid als de andersoortige bedrijvigheid zoals die is geconcentreerd rondom de haven. Ook deze bedrijven voelen zich geremd in hun ontwikkelingsmogelijkheden en miskend in hun bijdrage aan de Wageningse economie (en begroting).

Samenhang
Samenhang met betrekking tot de economische visie op de ontwikkeling van Wageningen gaat verder dan aandacht voor de ontwikkeling van individuele bedrijven. Een groot aantal W12-leden opereert in een (inter)nationale context en werft ook in een (inter)nationale context. Om op die uiterst concurrerende markt een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen, is het noodzakelijk dat er bijvoorbeeld een aantrekkelijk woning- en voorzieningenaanbod is binnen de gemeente Wageningen. Het beleid van de gemeente is daar in de visie van de W12 onvoldoende op gericht. Koopwoningen in midden- en hogere segmenten worden onvoldoende gerealiseerd en er wordt ons inziens te veel gestuurd op sociale woningbouw. Een visie hierop moet niet separaat worden ontwikkeld, maar in lijn met de brede visie op de economische ontwikkeling van de gemeente.

Bereikbaarheid
Het dossier bereikbaarheid blijft een zorgenpunt voor alle Wageningse bedrijven. Het raakt de bewoners die buiten Wageningen werken evenzeer als de werknemers die dagelijks naar Wageningen komen om te werken. Het is ook een grote belemmering voor de ontwikkeling van de binnenstad en de aantrekkingskracht van de stad voor nieuwe bedrijvigheid, zoals het Business & Sciencepark. De W12 pleit voor het snel uitvoeren van een aantal no regret maatregelen en dringt er bij de gemeente op aan hier haar verantwoordelijkheid te nemen om samen met de provincie deze te realiseren. Voor een vitale binnenstad is er een groot gebrek aan parkeerplaatsen: zelfs de Junushoff heeft daar last van. Ook daar moet snel verandering in komen. Tot slot blijft de W12 wijzen op de noodzaak om de oorspronkelijke criteria van het bereikbaarheidsplan onverkort van toepassing te laten blijven: robuustheid, doorstroming en restcapaciteit, waarbij ook het kostencriterium wordt meegewogen.

Waardering
De W12 sprak tijdens de bijeenkomst wel zijn waardering uit voor de grote inzet die de gemeente Wageningen pleegt op het gebied van verduurzaming en klimaat. Alle leden herkennen zich in de noodzaak op die terreinen een bijdrage te leveren. Alle bedrijven dragen – binnen hun bedrijfseconomische mogelijkheden –  bij aan het realiseren van de doelstellingen. Sommigen zijn op dit terrein zelfs voorloper binnen hun branche. Het platform Wageningen Klimaatneutraal mag dan ook rekenen op enthousiaste ondersteuning.

Share This