De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet over de gehele lengte van 5,4 km versterkt worden om de veiligheid van de inwoners in het achterland te garanderen. Deze versterking biedt ook kansen voor de ontwikkeling van bedrijvigheid, natuur, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid rond de dijk. Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Wageningen, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de plannen en het tijdpad voor de komende jaren. Deze keer besteden we aandacht aan kansen en bedreigingen voor het bedrijfsleven en hoe het WOC betrokken is bij de plannen.

Vanuit het WOC is betrokkenheid van belang vanwege de consequenties voor de industrie aan de haven en een eventuele verplaatsing van bedrijven. Maar ook vanwege de gebiedsontwikkeling die voordelen kan leveren voor de binnenstad. Verbetering van de verkeerssituatie bij de haven en op de dijk kan de veiligheid en doorstroming bevorderen. Tegelijkertijd houden we ook de belangen van bedrijven buiten de bebouwde kom aan de Grebbedijk in de gaten. Zij maken zich terecht zorgen of zij wel bereikbaar blijven voor bezoekers.

WOC-bestuursleden Mariëtte van Duin Maarten Kessel zijn vanaf vorig jaar betrokken bij de Dijkdenkers en de ontwerpateliers. Dit is een groep betrokken inwoners en vertegenwoordigers van diverse belangengroeperingen. Het nieuwe WOC-bestuurslid Leo de Windt is dit jaar ook aangeschoven bij de Dijkdenkers. Ook binnenstadsmanager Robert Frijlink is Dijkdenker geworden en volgt het project nauwgezet. Al met al in onze ogen een sterke vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. Op onze bestuursvergadering in juni hebben we een presentatie gehad van de project- en omgevingsmanager. Effect hiervan was dat het project bij álle bestuursleden is gaan leven. Dat ze het belang voor de stad zien. En dat dit moment/kans maar één keer langskomt.

In juli schuiven Maarten, Leo en Robert weer aan bij het eerste ontwerpatelier over drie kansrijke oplossingsrichtingen. Daar worden de eerste concepten gepresenteerd. Eind augustus, begin september volgt een voor deze fase laatste ontwerpatelier ter voorbereiding op de besluitvorming voor een voorkeursalternatief. In die periode is er ook weer een Dijkdenkersbijeenkomst. Het WOC blijft dus de vinger aan de pols houden voor de ondernemersbelangen en we houden u de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie over de toekomst van de Grebbedijk op www.grebbedijk.com.

Share This