Verslag Algemene Ledenvergadering WOC, gehouden op woensdag 4 juli 2018 in Café Onder de Linden, Wageningen  

Aanwezige bestuursleden:
Sjirk Bijma (voorzitter), Willem Kuijsten (penningmeester), Piet-Hein van Spanje (secretaris), Casper Bijl, Maarten Kessel, Herbert Boon, Mariëtte van Duin, Ria Meurs (verslag).

Aanwezige leden:
De namen van de aanwezigen tijdens de ALV zijn wel genoteerd, maar in verband met de nieuwe privacywet niet in dit verslag opgenomen.

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Sjirk Bijma opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Ingekomen stukken/mededelingen

Er zijn geen stukken of mededelingen voor deze vergadering ontvangen.

 1. Vaststellen verslag ALV 22 november 2017

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2017

Het aantal leden stijgt. Gevolg hiervan is dat de borrel duurder wordt en er meer sponsoren nodig zijn. Het vinden van sponsoren wordt steeds lastiger. Hoe gaan we hiermee om? Dit punt wordt na de zomer besproken in de bestuursvergadering en komt terug in de najaars ALV. Voor de speerpunten verwijst de voorzitter naar het verslag van de ALV van 22 november 2017. Herbert Boon geeft een korte toelichting op de snelle fietsroute Ede-Wageningen. Meer informatie over de snelle fietsroute Ede-Wageningen is te vinden op de website van de gemeente Wageningen.

 1. Financieel jaarverslag 2017 (Exploitatierekening en Balans)

In 2017 is geïnvesteerd in een nieuwe website. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit geldt ook voor de WOC-borrels en de Nieuwjaarsreceptie in verband met de stijgende ledenaantallen. Een positieve ontwikkeling door de bekendheid die wordt gegeven aan de WOC-borrel. 2017 wordt met een gering verlies afgesloten. Het verlies is lager dan begroot dus een prima afsluiting van 2017.

Er zijn geen vragen over het financiële jaarverslag 2017.

 1. Bevindingen Kascommissie

De Kascommissie heeft de cijfers bekeken. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

 1. Verkiezing nieuwe lid Kascommissie

Simon Vink wordt het nieuwe lid Kascommissie naast Walter van Aken.

 1. Voorstel decharge bestuur

Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.

 1. Overzicht externe vertegenwoordiging bestuur 2018
 • Wageningen Werkt Duurzaam
  Maarten Kessel
 • Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV)
  Willem Kuijsten/Toine van Veenendaal
 • Ondernemersvereniging Business en Science Park
  Piet-Hein van Spanje
 • Taskforce revitalisering bedrijventerreinen Nude
  Maarten Kessel
 • Herstel Bergpoortbrug
  Piet-Hein Van Spanje
 • Koninklijke Horeca Nederland
  Casper Bijl (vanuit Horeca Wageningen)
 • Dijkdenkers
  Mariette van Duin
 • Snelle fietsroute Ede-Wageningen
  Herbert Boon
 • Klankbordgroep Rijnburg Rhenen
  Albert Getkate (bijzonder vertegenwoordiger)
 1. Afscheid bestuursleden: Willem Kuijsten en Casper Bijl

Verkiezen nieuwe bestuursleden: Leo de Windt en Toine van Veenendaal

De voorzitter bedankt Willen Kuijsten en Casper Bijl voor hun inzet van de afgelopen jaren. Zij hebben een mooie bijdrage geleverd aan de groei van het WOC. Dit wordt zeer gewaardeerd.
De nieuw verkiesbare bestuursleden zijn door andere verplichtingen niet aanwezig bij deze ALV. Leo de Windt heeft al korte tijd proefgedraaid in het bestuur. Zowel Leo de Windt als Toine van Veenendaal worden door de aanwezigen gekozen als nieuwe bestuursleden. Naar een bestuurslid voor de sector Horeca wordt nog gezocht. Het bestuur hoopt deze functie na de zomer in te kunnen vullen.

 1. Rondvraag

Hanita Arns vraagt of het WOC vooral aandacht besteed aan de grote bedrijven of ook aan de kleine ondernemers. Zij krijgt dit signaal steeds vaker te horen van andere ondernemers. De nadruk ligt nu grotendeels op de W12, maar er zijn meer bedrijven in Wageningen. Ook de kleine ondernemer heeft aandacht nodig. Zij krijgt nu het gevoel dat dit niet zo is.

Piet-Hein van Spanje geeft aan dat er 10 jaar geleden al veel werd gedaan voor kleine ondernemers. Toen was er niets voor de grote bedrijven. De publiciteit rondom de W12 is nu groot, maar binnen het bestuur wordt ook veel over de kleine ondernemer gesproken. De voorzitter meldt dat dit punt al eerder besproken is en dat hij Hanita Arns heeft gevraagd om input te leveren hoe het WOC hieraan kan werken. Wellicht een enquête uitsturen aan alle leden?

Jacques van Grootheest vindt dat het te makkelijk is om de bal zomaar terug te leggen. Het bestuur kan ook punten op paper zetten wat zij hieraan kunnen veranderen. Dit punt moet van twee kanten bekeken worden. Wellicht na de zomervakantie een brainstorm met een groepje ondernemers organiseren? Dit punt wordt genoteerd voor de volgende bestuursvergadering.

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. Tijdens de borrel zal nog aandacht worden besteed aan het uitreiken van de cheque voor de Bergpoortbrug en het overhandigen van een communiqué van de W12 aan de gemeente Wageningen.

Share This