Verslag Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 15 november 2016 bij Heerenstraattheater, Wageningen

Aanwezige bestuursleden:
Martin Ruiter, voorzitter, Willem Kuijsten, penningmeester, Karin van der Burgt, vicevoorzitter, Piet Hein van Spanje, secretaris, Edwin van Rennes, Robert Frijlink, Casper Bijl

Aanwezige leden:
Zie deelnemerslijst zoals opgesteld vanuit het WOC-secretariaat.

1.    Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter, Martin Ruiter, opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel dat ter vergadering is gepresenteerd.

2.    Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken of mededelingen.

3.    Vaststellen verslag ALV juni 2016
Het verslag is vastgesteld.

4.    Actualiteit / Stand van zaken speerpunten 2016
Vitale binnenstad
Robert Frijlink licht toe dat voortvarend is verder gegaan met de aanpak die hij op de ALV van juni heeft toegelicht. De gemeente blijft actief in de samenwerking met de ondernemers en ook het SOW heeft allerlei ideeën aangedragen. Een van de grote(re) dingen die nu lopen is dat ‘trekkersgroepjes’ zijn gevormd om met concrete voorstellen te komen voor de vitalisering van de zijstraten van de Hoogstraat. Die werkwijze heeft al goede ideeën opgeleverd en mede met financiële ondersteuning vanuit de gemeente wordt her en der gestart met uitvoering. Al werkend is al wel naar voren gekomen dat het budget dat de gemeente nu beschikbaar heeft gesteld te krap is en samen met de gemeente gaat nagedacht worden over manieren om het budget te vergroten.

Piet-Hein van Spanje meldt over de ontwikkeling van de Bergpoortbrug dat, helaas, de voortgang die er begin van het jaar nog inzat, is gestopt. Reden: de wethouder wil pas van start gaan als sprake is van een integraal plan en delen die nu al kunnen wil hij niet alvast doen.

De heer Driessen geeft mee dat het WOC zich ook actief gaat inzetten voor de planontwikkeling van de Stationsstraat. De eigenaar van het SNS-gebouw heeft een nieuw plan laten ontwikkelen. Dat ziet er goed uit, is ook financieel haalbaar maar randvoorwaarde is dat in de hoogte gebouwd mag worden. Hoog bouwen is echter niet voorzien in het huidige bestemmingsplan en hij vreest politieke tegenwerking bij het doorontwikkelen van ideeën die nu kansrijk lijken.

Bereikbaarheid: parkeren en verkeersdoorstroming

Robert Frijlink meldt dat het parkeerplan, ook al was het gereed voor uitvoering, is teruggetrokken. De gemeente is bezig met een nieuw plan en gaat daarbij ook betrekken waar en hoeveel parkeerplekken mogelijk zijn bij de nieuwe invulling voor Duivendal.

Martin Ruiter verwijst voor nadere toelichting op het speerpunt verkeersdoorstroming naar het nieuws dat in de regionale pers is verschenen naar aanleiding van de problemen met het uitvoeren van variant A als oplossing voor de doorstroomproblemen op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. De raad had voor die variant gekozen, maar nu blijkt dat het financieel en inhoudelijk gezien eigenlijk een onuitvoerbare keus is. Dat was vooraf al door het WOC aangegeven. Wellicht komt nu toch een ‘Rondje Campus’ in zicht waarvoor het WOC zich in W12-verband sterk heeft gemaakt.

Edwin van Rennes licht bij het speerpunt digitale bereikbaarheid dat het knelpunt steeds was dat bedrijven teveel moesten investeren voor glasvezelaanleg. Ongeveer een half jaar geleden (zie ook verslag ALV juni) diende zich aan dat ook zonder kostbare investeringen in glasvezelaanleg ondernemers de beschikking kunnen krijgen over ‘digitale snelwegen’. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven en te polsen of ondernemers mee wilde doen met dit alternatief. Helaas is de interesse onvoldoende gebleken.

Samenwerken met gemeente en regio

De voorzitter meldt dat hij nog driekwart jaar voorzitter blijft van het FOV-bestuur. Vanuit het FOV is inmiddels een flinke push gegeven aan regionale samenwerking en er is een scala aan projecten in gang gezet die er op gericht zijn de FOV-regio goed op de kaart te zetten. Als in het oog springende zaken die mede dankzij het FOV zijn bereikt noemt hij de komst van Nutricia naar Wageningen en het beschikbaar stellen van extra budget vanuit de provincie voor projecten die deel uitmaken van de strategische FOV-agenda.

Optimaliseren communicatie, inclusief ‘Wie, wat, WOC’

Karin van der Burgt benoemt als belangrijkste vorderingen dat

–       De Nieuwsbrief elke twee maanden is verschenen en nieuws daaruit ook steeds doordrong in de regionale pers

–       De Nieuwsbrief meer en meer de weerspiegeling is van de breedheid aan bedrijven die in het WOC verenigd zijn.

Het voornemen was ook de website aan te pakken. Dat is nog niet gelukt maar de voorbereidingen om hier nu snel uitvoering aan te geven, zijn in een vergevorderd stadium. Een en ander kost wel geld. Daarvoor is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen. Als de begroting is goedgekeurd, zal snel verder worden gewerkt aan de up date voor de website.

 

5.    Speerpunten 2017
De voorzitter deelt geeltjes uit en last een pauze in. Hij geeft mee de pauze te gebruiken om op de geeltjes punten te noteren die in 2017 de aandacht van het WOC vragen. Na de pauze start hij met het rubriceren van de aandachtspunten die op de geeltjes zijn aangeleverd tot speerpunten.

Uitkomst speerpunten 2017:

1.    Vitale binnenstad / centrumaangelegenheden

2.    (Verkeers)bereikbaarheid en parkeren

3.    Duurzaamheid

4.    Kennisdeling en verbinding

5.    Internationalisering.

Hij kondigt aan dat in de komende Nieuwsbrief verder wordt ingegaan op de speerpunten en de invalshoeken die daarbij door de leden en het bestuur zijn benoemd.

6.    Begroting 2017
Willem Kuijsten geeft een toelichting bij de begroting en richt zich daarbij in het bijzonder op de posten waar veranderingen in zijn opgetreden. Er worden geen vragen gesteld en daarmee is de begroting vastgesteld.

7.    Aftreden bestuursleden
Aantreden Maarten Kessel
De voorzitter meldt dat Maarten Kessel bereid is gevonden Edwin van Rennes op te volgen binnen de sector Industrie en ambacht. Helaas is hij vanavond niet aanwezig vanwege verplichtingen elders. Hij vraagt of de ALV instemt met zijn benoeming.  Uit het applaus dat opklinkt, leidt hij af dat dat het geval is.

Vanaf hier is het voorzitterschap overgenomen door Karin van der Burgt

Aftreden Edwin van Rennes
De voorzitter houdt een afscheidsspeech waarin zij Edwin bedankt voor al het werk dat hij voor het Wagenings Ondernemers Contact heeft gedaan. Meer uitleg over wie Edwin was en wat zijn speciale verdiensten zijn geweest voor het WOC, zijn terug te vinden in de WOC-Nieuwsbrief van december 2016.

Aftreden Martin Ruiter
De voorzitter houdt een afscheidsspeech waarin zij Martin bedankt voor al het werk dat hij voor het Wagenings Ondernemers Contact heeft gedaan. Zij gaat daarbij met name in op de ook wel bijzondere wijze waarop hij het voorzitterschap heeft vervuld. Meer uitleg over wie Martin was en wat zijn speciale verdiensten als voorzitter van het WOC zijn geweest, zijn terug te vinden in de WOC-Nieuwsbrief van december 2016.

8.    Rondvraag
Er is door niemand een vraag gesteld.

9.    Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om en nodigt iedereen van harte uit voor de aansluitende afscheidsborrel van Edwin en Martin.

Share This