Regio Foodvalley heeft – net als 29 andere energieregio’s in Nederland – op 1 oktober de concept-Regionale Energiestrategie ingeleverd bij het Rijk. Tot in het voorjaar van 2021 werken heel partijen in de regio gezamenlijk dit concept verder uit tot een zogenaamde ‘RES 1.0.’. Dat gebeurt in gebiedsstudies. Daar wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe om te gaan met wind- en zonne-energie langs snelwegen of in het stedelijk gebied. De plannen voor het opwekken van duurzame energie worden in de RES 1.0 concreter. Daarom gebeurt dat onderzoek in samenspraak met onder meer bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Dertig energieregio’s in Nederland maken plannen om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In een Regionale Energiestrategie geven ze aan hoeveel energie de regio kan besparen, hoeveel duurzame elektriciteit er in de regio kan worden opgewekt en welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat huizen en gebouwen van het aardgas af kunnen.

In de RES Regio Foodvalley werken acht gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, het waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met netbeheerders en belangengroepen als LTO, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en milieu-en natuurorganisaties. De concept-RES bevat plannen om in ieder geval 0,75 terawattuur (TWh) aan duurzame energie met zon en wind op te wekken, met een ambitie tot 1.0 TWh. Samen moeten alle 30 regio’s in Nederland 35 TWh duurzaam gaan opwekken.

De concept-RES van Regio Foodvalley is besproken in de gemeenteraden, de twee Provinciale Staten het algemeen bestuur van de twee waterschappen. De reacties die daaruit op de concept-RES zijn binnengekomen worden verwerkt in de RES 1.0. In grote lijnen werkt de regio bij het maken van de RES 1.0 net zoals bij de concept-RES, onder andere door gezamenlijk te besluiten in het ‘Stakeholdersoverleg’. In het Stakeholderoverleg worden de belangen van de deelnemers besproken en tegen elkaar afgewogen. Ook andere deelnemers uit dit overleg hebben hun reacties gegeven voor de uitwerking naar de RES 1.0.

 

Inhoudelijk worden het duurzaam opwekken van grootschalige duurzame energie onderzocht in de vorm van gebiedsstudies, dus over gemeentegrenzen heen. De studies kijken naar het opwekken van duurzame energie in relatie tot:

  • Bundeling met infrastructuur
  • Kansen voor landschap en lokaal eigenaarschap: het verdelen van (financiële) lusten en lasten
  • Het stedelijk gebied – bedrijfs- en woningdaken, benutten van (rest)warmte
  • Agrarische structuur.

De RES-stuurgroep zal in de komende maanden een raadpleging onder inwoners houden over wat zij belangrijk vinden bij de keuzes voor wind- of zonprojecten. Ook komt er een representatief burgerforum met twintig inwoners die direct betrokken worden in studies en afwegingen. Voorstel is dat twee leden uit dit forum de nog open stoelen gaan innemen in het Stakeholdersoverleg. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.

De RES 1.0 – die uiterlijk 1 juli 2021 moet zijn afgerond – wordt naar verwachting in mei en juni 2021 voorgelegd aan de acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, aan de Provinciale Staten van de twee provincies en aan de algemeen besturen van de waterschappen. Zij hebben in de regio het laatste woord over de RES 1.0.

Meer informatie: www.resfoodvalley.nl en www.npres.nl

Share This