Op onze ALV gaf onze speciale vertegenwoordiger Albert Getkate een update over de stand van zaken rond Beter Bereikbaar Wageningen (BBW). Na de voorjaars-ALV hebben hij en bestuurslid Simon Vink een gesprek gehad met gedeputeerde Helga Witjes om de zorgen van het WOC te onderstrepen. Ook omdat de Provincie heeft gekozen voor een ander voorkeurstracé en het WOC niet overtuigd is dat het plan voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen ten aanzien van verkeersdoorstroming, robuustheid, fietsoversteekbaarheid en verkeersveiligheid. Het WOC stelt zich op het standpunt dat het plan aan alle voorwaarden dient te voldoen.

Onderdeel van het plan is de realisatie van de westelijke ontsluiting van de Campus (toegang van de Campus vanaf de Mondriaanlaan). Hoewel deze aanpassing valt buiten het inpassingsplan van de Provincie en daarom door de gemeente samen met de WUR gerealiseerd wordt, zijn de effecten hiervan wel opgenomen in het totaalplan. Realisatie is dus wezenlijk voor de campus maar ook om Wageningen als geheel beter bereikbaar te maken. Er is echter nog steeds discussie over de westelijke ontsluiting van de Campus. Tegenstanders grijpen onder andere de kap van bomen aan om het plan te dwarsbomen.  .

Twee weken na de ALV organiseerde de gemeente Wageningen een bijeenkomst voor de klankbordgroep die specifiek kijkt naar het plan voor de westelijke ontsluiting van de Campus en de aanpassingen aan de Mondriaanlaan. Daar waren veel Wageningse organisaties aanwezig en ook het WOC was nu uitgenodigd. Op die bijeenkomst werd het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de westelijke ontsluiting gepresenteerd. De nieuwe toegang tot de campus is alleen voor medewerkers. Met een poortsysteem wordt sluipverkeer voorkomen. Ook is de weg niet toegankelijk voor vrachtverkeer. De rijbaan is toegankelijk voor fietsers, zodat fietsers met een bestemming aan de zuidzijde van de busbaan aan de zuidzijde van de busbaan kunnen blijven. Ten noorden van de busbaan komt een vrijliggend fietspad. Deze verbindt het fietspad langs de Mondriaanlaan met het fietspad langs de campus en is onderdeel van het gemeentelijk vastgestelde hoofdfietsnetwerk.

Albert Getkate toont zich in een eerste reactie positief. “We hebben het voorlopig ontwerp vergeleken met waartoe in het project Beter Bereikbaar Wageningen besloten is. Volgens ons sluit het plan daarop aan. Met dit ontwerp ligt er een goed plan voor de ontsluiting van de campus en dus de bereikbaarheid van Wageningen. Wij kunnen ons er goed in vinden. Realisatie draagt bij aan een betere doorstroming doordat minder bestemmingsverkeer voor de campus hoeft om te rijden via de Nijenoord Allee.” Albert Getkate blijft het proces ook volgend jaar nauwlettend volgen.

Goed nieuws is dat het Rijk een bijdrage van 40 miljoen euro heeft toegezegd aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Dit betekent dat het plan een doorstart krijgt. De Provincies Gelderland en Utrecht pakken samen de draad weer op en het WOC heeft zich al gemeld om hun planning te vernemen.

Voor het oplossen van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op en rond de Rijnbrug Rhenen (N233) moet de Rijnbrug worden verbreed. In 2021 werd duidelijk dat in plaats van de al eerder beschikbaar gestelde 80 miljoen euro door beide provincies de kosten toenamen. Provincie Gelderland had hier geen investeringsruimte voor. Het verbreden van de Rijnbrug is volgens de provincies en de regio’s één van de belangrijke voorwaarden om de woningbouwopgave uit te kunnen voeren. Er worden namelijk meer

Share This