Voor de toekomstige vitaliteit van het centrum zijn een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid onmisbaar. Zonder deze twee voorwaarden wordt de vitaliteit van Wageningen bedreigd. Het WOC en de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) maken zich grote zorgen over de huidige parkeergelegenheid, de bereikbaarheid en de toekomstige plannen hierover. Met de verkiezingen en de besprekingen voor een nieuw collegeakkoord in het vooruitzicht vragen ze bij de politiek aandacht voor de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van de stad. Daarom hebben ze gezamenlijk een parkeervisie laten opstellen door twee onafhankelijke adviesbureaus (BRO en INretail). Met deze visie willen ze samen met de gemeente aan de slag om een gedegen parkeergelegenheid te ontwikkelen. Vrijdag hebben Ruud van Doorn (SOW), Leo de Windt (WOC) en binnenstadsmanager Robert Frijlink de onderzoeksrapporten overhandigd aan wethouder Han ter Maat.

Integrale aanpak
Volgens Ruud van Doorn komt bij elk onderwerp rond de binnenstad een parkeerdiscussie op gang: “Of het nu gaat om het herstel van de stadsgracht, de toekomst van Duivendaal, nieuwbouw op de SNS-locatie, een nieuwe functie van het postkantoor, of het vergroenen van het centrum. Wij denken dat alles een samenhang heeft. Daarom leek het ons verstandig om een onafhankelijk en deskundig onderzoek te laten verrichten. Deze rapporten bieden we nu aan aan de politici. Zij kunnen dit als leidraad gebruiken bij toekomstplannen en bekijken of deze passen in het parkeerbeleid. Alle partijen zeggen het belang van de binnenstad op de agenda te hebben staan. Wij zeggen ‘zorg dan ook voor goede basisvoorwaarden’. We voeren bewust geen getallendiscussie, maar pleiten voor een integrale aanpak. De parkeerproblemen raken bijvoorbeeld ook de inwoners in de schil rond het centrum. De politiek kan de rapporten zien als onze steun en hulp, want we willen de problematiek als ondernemers samen met de politiek aanpakken.”

Sterk signaal
“Voor veel winkeliers in het centrum zijn goede parkeervoorzieningen een levensader”, zegt Leo de Windt. “Maar het raakt veel meer inwoners en bedrijven van onze stad. Daarom is het goed dat de centrumondernemers van het SOW en het totale Wageningse bedrijfsleven binnen het WOC rond dit onderwerp samenwerken. Dat geeft een sterk signaal.”

Kwantiteit, kwaliteit en flexibiliteit
In de rapporten van BRO en INretail wordt aangetoond dat er in de binnenstad van Wageningen een krapte aan parkeerplaatsen bestaat. Daarom moeten er geen plekken meer zomaar verdwijnen, dat kan alleen als ze vervangen worden door een alternatief. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor kwalitatief goede en veilige parkeerplekken. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen. Een stad moet gastvrij zijn, anders trekken bezoekers naar omliggende plaatsen. Meer plekken met achteraf betalen zijn daarbij belangrijk. Omdat de mobiliteit van mensen de komende jaren waarschijnlijk gaat veranderen, moeten parkeergelegenheden flexibel zijn zodat zij in de loop der jaren makkelijk aangepast kunnen worden. Parkeergarages zijn daarom economisch niet haalbaar.

Lees hier het totale rapport van BRO en INretail.

Reactie wethouder
Wethouder Han ter Maat heeft het rapport van WOC en SOW met belangstelling gelezen en geeft graag een snelle reactie: “Ik heb grote waardering dat WOC en SOW samen het belang van een levendige en aantrekkelijke binnenstad onder de aandacht hebben gebracht. Daaruit spreekt dat we als gemeente en ondernemers een gezamenlijk belang hebben en ook samen willen optrekken. Goed dat met het onderzoeksrapport is aangesloten op de in deze collegeperiode vastgestelde visie op de binnenstad en het uitvoeringsprogramma. Daarnaast sluit het aan op de door de gemeente uitgevoerde, maar nog niet vastgestelde inventarisatie van aanwezige parkeerplaatsen in de noordrand van de binnenstad.”

Volgens Ter Maat is het nieuwe dat dit onderzoek is gedaan vanuit de optiek van de consument en de bezoeker. “Die optiek is natuurlijk ook belangrijk omdat we vooral parkeervoorzieningen (niet alleen voor auto’s, maar ook voor alle nieuwe vormen van fietsers: bijvoorbeeld de grote vlucht die e-bikes gaan nemen) moeten realiseren of aanpassen die voldoen aan de wens van de consument. We gaan geen acties ondernemen in de binnenstad waarbij vraag en aanbod niet samengevoegd is! Dat is verspilling van maatschappelijk geld en van waardevolle schaarse ruimte.”

Ter Maat vervolgt: “Het WOC en de SOW vragen ons om samen te blijven optrekken en eerst te spreken over uitgangspunten qua vraag en aanbod alvorens tot het uitvoeren van eventuele maatregelen wordt overgegaan. Die toezegging kan ik als wethouder binnenstad in ieder geval doen, omdat dat ook de insteek was van het zittende college bij het opstellen van de visie (samen door en met de stad) en het uitvoeringsprogramma (eveneens samen met de stad). En ik kan me niet voorstellen dat dat in een nieuwe college anders zou zijn met de nieuwe Omgevingswet in 2021 in het vooruitzicht. Want er gaat binnenkort een proces lopen om te komen tot een Omgevingsplan voor de binnenstad; dat is een vervanging van het bestemmingsplan. In dat Omgevingsplan Binnenstad zullen onderwerpen terecht komen die voor de binnenstad belangrijk zijn: leefbaarheid, evenementen, gezondheid, mobiliteit en natuurlijk ook parkeren. En ik kan me heel goed voorstellen dat het rapport en de aanbevelingen uit het rapport door de ondernemers in dat proces worden ingebracht. Ook zullen er na 21 maart coalitieonderhandelingen worden opgestart en daarin kan het rapport natuurlijk ook een plek krijgen, afhankelijk van de partijen die aan tafel zitten.”

 

Share This