CONCEPT

Verslag Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 7 juni 2017 in Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, 6708 PM, Wageningen

Aanwezige bestuursleden:
Sjirk Bijma (voorzitter), Willem Kuijsten (penningmeester), Karin van der Burgt (vicevoorzitter), Piet-Hein van Spanje (secretaris), Robert Frijlink, Casper Bijl, Maarten Kessel, Ria Meurs (verslag).

Aanwezige leden:
Zie bijgevoegde presentielijst. Er is een afmelding ontvangen van Maarten van Hezik (erelid).

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Sjirk Bijma opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen stukken of mededelingen voor deze vergadering ontvangen.

 1. Vaststellen verslag ALV 15 november 2016

Het verslag is te vinden op de website van het WOC. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2016

Het jaarverslag is akkoord.

 1. Financieel jaarverslag 2016

Willem Kuijsten licht de belangrijkste punten/wijzigingen toe.
Contributie: forse stijging van deze inkomsten door meer leden. Het ledenaantal groeit gestaag en wordt mede veroorzaakt door de wervende werking van de WOC-borrels. Dit is een positieve ontwikkeling.
Sponsoring: naar aanleiding van de ALV van vorig jaar is besloten om de kosten van de borrels inzichtelijk te maken, zodat dit ook voor sponsoren duidelijk is.
Secretariaatskosten: kosten zijn iets lager dan in 2016. De bestuurskosten zijn wat hoger.
WOC-borrel: de kosten van de Nieuwjaarsreceptie zijn apart vermeld.
Business Event: de sponsoring van het Business Event is ook in de exploitatierekening opgenomen.
Buffer van het eigen vermogen: de winst over 2016 bedraagt € 1570. Het punt ‘buffer’ komt terug bij agendapunt 6.

Er zijn geen vragen over de cijfers.

 1. Eigen vermogen, buffer en bestemming overig vermogen

Het eigen vermogen loopt op door constante exploitatieoverschotten. Dit is vorig jaar ook gemeld tijdens de ALV. In april heeft het bestuur besproken wat er met het hoge eigen vermogen gedaan kan worden. Het bestuur stelt voor om € 25.000 tot € 30.000 (één keer een jaaromzet) als buffer te houden en tijdens de najaars ALV 2017 te bespreken waaraan de rest van het eigen vermogen besteed kan worden. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden voor bepaalde speerpunten, sectoren of voor innovatieve plannen van ondernemers.

Het besluit om het eigen vermogen te besteden, moet door de ALV genomen worden. De vergadering gaat hiermee akkoord, mits gekozen wordt voor een welbesteed doel.

In de najaars ALV komt dit punt terug op de agenda. Ideeën voor besteding zijn welkom en kunnen gemeld worden bij het bestuur of het secretariaat.

 1. Bevindingen Kascommissie

Jan Bus en Theo de Bruijn hebben de cijfers gecontroleerd. Er zijn geen onduidelijkheden aangetroffen. De voorzitter bedankt Jan Bus en Theo de Bruijn voor het onderzoek.
Is de penningmeester gedechargeerd? Ja!

 1. Verkiezing nieuw lid Kascommissie

Jan Bus blijft in functie. Theo de Bruijn draagt het stokje over aan Walter van Aken. Het bestuur dankt Theo de Bruijn voor zijn inzet en Walter van Aken voor zijn bereidheid om deze taak over te nemen.

 1. Stand van zaken speerpunten 2017

In het verslag van de ALV 2016 zijn de speerpunten vermeld. 

Vitale binnenstad

5 mei:
Het WOC heeft de gemeente Wageningen gevraagd een evaluatie te houden. Het is belangrijk dat 5 mei in ere wordt gehouden. Gisteren is ingesproken in de gemeenteraad. Het bestuur hoopt op een reactie van de burgemeester. Vraag vanuit de vergadering: wellicht kan het WOC als mediator optreden? We moeten er samen voor zorgen dat dit feest wordt voortgezet.
Theo de Bruijn: wanneer stapt het WOC naar voren? Voor hoeveel ondernemers komt het WOC op? Het gaat nu om een kleine groep ondernemers die de media zoeken.
Sjirk Bijma: het WOC richt zich niet op individuele ondernemers. Er is wel actie richting de gemeente Wageningen ondernomen toen de veiligheid van bezoekers in het geding kwam.
Piet-Hein van Spanje: het gaat niet alleen om de rol van de ondernemer. Het WOC wil helpen om zaken te verbeteren en ervoor zorgen dat de angel eruit wordt gehaald.
Sjirk Bijma: zijn er ideeën vanuit de vergadering ideeën voor verbetering? Is het noodzakelijk dat er vanuit de gemeente wetgeving komt? Het WOC vindt een grondige onafhankelijke evaluatie van groot belang. De gemeente is gevraagd om die evaluatie op te starten. 

Bereikbaarheid

Weg langs Wageningen Campus

Piet-Hein: er is veel gebeurd. Er is gesproken over een optie A, verbreding van de Nijenoord Allee of een optie B een weg langs Wageningen Campus, maar ook andere varianten. Het WOC heeft geen voorkeur, maar wil snelheid houden in het proces. Ook wil het WOC nogmaals in gesprek met de gemeenteraad om het standpunt van de ondernemers duidelijk neer te zetten, want er is wel degelijk een bereikbaarheids-probleem. Als er 4 juli aanstaande geen beslissing wordt genomen door de gemeenteraad heeft de provincie aangekondigd dat zij zal ingrijpen met een inpassingsplan.

Rijnbrug

Hier wordt aan gewerkt. De Rijnbrug ligt wat verder weg van Wageningen, maar heeft wel aandacht. Tegen een extra rijstrook lijkt de brug niet bestand, daarom wordt onderzocht of er een tweede rijnoeververbinding moet komen. Albert Getkate zit in de commissie die dit begeleidt. Het WOC is ook betrokken.

Parkeren

Het parkeren in Wageningen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de binnenstad. Tijdens het weekend kan nog steeds aan de Costerweg geparkeerd worden. Er wordt naar alternatieven gekeken. Het Compotex terrein lijkt een optie.

Duurzaamheid

Maarten Kessel is betrokken bij het speerpunt Duurzaamheid en bezoekt o.a. bijeenkomsten van Wageningen Werkt Duurzaam. Ondernemers in Wageningen moeten enthousiast gemaakt worden voor duurzame energie.
Het voorstel voor een kredietfaciliteit voor ondernemers is door de gemeente Wageningen positief ontvangen. In Renkum worden plannen gemaakt voor een diepe boring bij de Parenco-fabriek voor een warmtebron voor de hele regio.

Kennisdelen en verbinden

Het WOC krijgt een nieuwe website. In de nieuwsbrief is een oproep gedaan aan leden om hiervoor een offerte in te sturen. Inmiddels zijn er offertes ontvangen en zijn er gesprekken gevoerd. Meer informatie volgt.

Internationale karakter Wageningen

Geen mededelingen.

 1. Verdere actualiteiten

Geen mededelingen.

 1. Takenoverzicht bestuur per 2017

Het takenoverzicht van het bestuur is te vinden op de website van het WOC.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en sluit de vergadering om 17.43 uur. Aansluitend vindt het Wagenings Ondernemers Café plaats.

 

Presentielijst ALV WOC, woensdag 7 juni 2017, Café Onder de Linden, Wageningen

NaamBedrijfsnaam
Willem KuijstenMKBTR
Karin van den BurgtVan den Burgt Advies
Walter van AkenCompleet Mensenwerk
Sandra van ZantenSAND webdesign
Gonja HikspoorsIkken Loopbaanadvies
Peter Oude OphuisQANA Analyse & Advies
Rik CreemersKadans Science Partner
Theo de BruijnDe Bruijn Project- en Procesmanagement (DBVB)
Hans ElerieEPS reclame
Jaap BongersBongers Verhuizingen
Jan BusAttentus Verzuim
Cees de LangeHypass Wageningen
Marjet van VeelenKadomakers.nl
Arie de GrootVoorheen De Toekomst
Piet-Hein van SpanjeA&S Advocaten
Franco LorelloLorello
Sjirk BijmaVan Putten van Apeldoorn Notarissen
Maarten KesselKessel Internationale Handels Onderneming

 

 

Share This