Verslag Algemene Ledenvergadering WOC, gehouden op woensdag 22 november 2017 in Plus Ultra, Wageningen Campus

Aanwezige bestuursleden:
Sjirk Bijma (voorzitter), Willem Kuijsten (penningmeester), Karin van der Burgt (vicevoorzitter), Piet-Hein van Spanje (secretaris), Robert Frijlink, Casper Bijl, Maarten Kessel, Ria Meurs (verslag).

Aanwezige leden:
Zie onderaan deze pagina. Er zijn geen afmeldingen ontvangen.

Frank Zegers: op 7 december om 16.00 uur wordt bij MARIN in Wageningen een bijeenkomst gehouden over ‘zon op bedrijfsdaken’ (vanuit Wageningen Werkt Duurzaam). Een gezamenlijk initiatief dat zonne-energie aantrekkelijk maakt voor bedrijfsdaken in de gemeente Wageningen. Meer informatie is te vinden op de website www.wageningen.zonopbedrijfsdaken.nl.

Sjirk Bijma: evaluatie 4/5 mei is gaande. Sjirk Bijma en Willem Kuijsten gaan maandag naar de gezamenlijke (afsluitende) bijeenkomst toe. Sjirk Bijma hoopt dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Sjirk Bijma opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen stukken of mededelingen voor deze vergadering ontvangen.

 1. Vaststellen verslag ALV 7 juni 2017

Het verslag van de ALV van 7 juni 2017 is te vinden op de website van het WOC.

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Begroting 2018

Willem Kuijsten licht de begroting 2018 toe. Wat zijn de plannen en waar gaan we geld voor reserveren? Inkomsten zijn gesplitst. Dit geldt ook voor de inkomsten van de WOC-borrel. Er wordt ook een splitsing in kleine en grote sponsoren gemaakt.

De contributiebijdrage blijft gelijk. Door een groter aantal leden komt er meer geld binnen. Voor communicatie is minder besteed –> was extra begroot voor nieuwe website.

FOV –> waarschijnlijk iets meer geld nodig in verband met meer activiteiten. FOV gaat ook kijken hoe zij aan meer geld kunnen komen. Alle bedragen zijn redelijk in lijn met vorig jaar. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de begroting.

Frank Zegers: wat was vorig jaar het bedrag voor duurzaamheid? Het bedrag staat in het convenant. Iets meer dan € 2000 bijgedragen? Willem Kuijsten zoekt dit uit en koppelt dit terug (actie).

 1. Goedkeuring “Revolving fund”

Dit is een uitvloeisel van het besluit dat is genomen op de ALV van juni 2017. Er is toen besloten om, als buffer voor de vereniging, een jaaromzet aan te houden (2018: € 20.000). Het bestuur heeft een memo opgesteld om de ‘overtollige’ middelen in te zetten voor Wageningse ondernemersdoelen. Ook wordt aan de vergadering een concept-besluit voorgelegd.

Oeds de Kroon: wat is de zekerheid van het geld?

Sjirk Bijma: het gaat om projecten die het ondernemersklimaat versterken. Het geld wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een lening. Het kunnen ook meerdere projecten zijn.

Frank Zegers: welke eisen worden er aan het soort project verbonden?

Sjirk Bijma: verbinden aan het bedrijfsleven in Wageningen. Er worden randvoorwaarden gesteld waaraan het plan moet voldoen.

Anja Hagendoorn: en er moet geld gegeneerd worden om de lening terug te betalen?

Piet-Hein van Spanje: klopt. Dat is de verplichting naar onze leden. Als de ALV zegt dat er aanvullende regels moeten komen dan zal het bestuur dit bespreken.

Theo de Bruijn: wellicht per project een maximaal bedrag vaststellen met een eventuele ontsnappingsclausule?

Sjirk Bijma: vertrouwen hebben dat het geld niet zomaar over de balk wordt gegooid.

Desirée Kuipers: specifieker zijn waar het project voor dient? Het is nu een redelijk breed begrip.

Anja Hagendoorn: waarom deze deadline? Kunnen dit ook twee momenten per jaar zijn?

Robert Frijlink: het geld hoeft niet per se uitgegeven te worden. Het mag ook blijven staan.

Maarten Kessel: waarom zou je een deadline hebben? Zoveel projecten zijn er niet binnengekomen.

Piet-Hein van Spanje: de stand van zaken kan eventueel op de website bijgehouden worden (als er verschillende projecten zijn).

Theo de Bruijn: een goede oplossing.

De ALV gaat akkoord met het besluit. Het besluit wordt vastgesteld. Over de ingediende plannen voor besteding van het geld wordt door het bestuur verder nagedacht. Het bestuur is blij met het vertrouwen.

 1. Stand van zaken speerpunten 2017

Vitale binnenstad (Robert Frijlink/Casper Bijl)
Het gaat goed met de binnenstad. De binnenstad bruist en leeft. Veel zaken zijn door SOW en WOC samen opgepakt. Milieu is een belangrijk aandachtspunt (deuren dicht beleid om energie te besparen, LED-verlichting). Er is nieuwe sfeer- en feestverlichting aangebracht. Verder gaat men actief aan de slag met de Wageningse straatjes, maar ook met bloembakken en muurschilderingen. Er gebeurt van alles. Ondernemers leren elkaar beter kennen en gaan samen aan de slag. Ook door de gemeente zijn zaken geïnitieerd. Is iets moois om op voort te borduren.

Parkeren: nieuwe uitdagingen m.b.t. ontwikkelingen Duivendaal enz. Belangrijk voor WOC om dit punt op te pakken en sowieso te blijven volgen.

Piet-Hein van Spanje: opknappen gevels/puien? De gemeente zegt: historisch.

Wat is de visie op de historische elementen van de binnenstad? Keuze aan de ondernemer laten? Historische panden wel zo laten. Binnenstadmanagers zoeken verbinding met de gemeente.

Bereikbaarheid (Piet-Hein van Spanje)

Het afgelopen jaar is er veel gebeurt. Bereikbaarheid vanaf A12. Rondje campus. Deze zomer heeft de gemeenteraad besloten geen rondje campus langs noordwest aan te leggen. De Provincie is het hier niet mee eens en zal zelf een tracébesluit neerleggen. Namens WOC is bij de Provincie ingesproken. Er volgt nu een MER-studie. In het voorjaar zouden de eerste uitkomsten bekend moeten zijn.

Rijnbrug  er ligt een plan voor 2 x 2 rijbanen.

Duurzaamheid (Maarten Kessel)                                                               

Namens het WOC bij bijeenkomst klimaatplan aanwezig geweest. Begin volgend jaar wordt hierover meer bekend gemaakt.

Warmte onttrekken bij Parenco: waarom bij Parenco (vraag van Anja Hoogendoorn).

Bij Parenco is een enorme energiebehoefte.

Kennis delen en verbinden (Karin van der Burgt)

Dit speerpunt stond vooral in het kader van verbinden. De nieuwe website van het WOC is gerealiseerd en lijkt aan de voorkant toegankelijker.

De ‘achterkant’ is ook gebruiksvriendelijker geworden en kost mensen minder tijd. Eventuele suggesties voor verbetering zijn altijd welkom.

Verbinding leggen tussen politiek en WOC blijft een belangrijk aandachtspunt. Werelden meer bij elkaar brengen. Samen naar oplossingen zoeken. Relatie politiek en ondernemers is een “never ending story”.

Internationaal karakter Wageningen (Casper Bijl)

Punt komt voort uit communicatie met gemeente Wageningen en buitenlandse studenten Regelgeving enzovoort is beter geworden. Wel als speerpunt blijven vasthouden. Communicatie in het Engels (bijvoorbeeld verkeersborden) moet beter. Er staan steeds meer studenten op om zaken op te pakken.

Toerisme is vooral gericht op de regio. Breder trekken naar internationaal karakter. Ook vanuit de horeca wordt dit verder opgepakt.

 1. Afscheid bestuursleden / verkiezen nieuwe bestuursleden

Sjirk Bijma bedankt Robert Frijlink en Karin van der Burgt voor hun inzet voor het WOC.

Welkomstwoord voor Mariëtte van Duin en Herbert Boon als nieuwe bestuursleden.

Mariëtte van Duin: logopediepraktijk, dochter van ondernemer, getrouwd en moeder van 3. Humor en positiviteit zijn belangrijk!

Herbert Boon: geboren en getogen Wageninger. Boven Expert geboren (toen nog op de markt). Nu al 22 jaar met Expert in het pand van de voormalige ABN AMRO. Is bij Expert mva = manusje van alles. Hoopt een mooie bijdrage te leveren als bestuurslid.

 1. Vaststellen speerpunten 2018, voorstel vanuit bestuur

Belangrijke punten om op de politieke agenda te krijgen: mobiliteitsmanagement, duurzaamheid, vitale binnenstad en het bedrijfsleven.

Er volgt een ‘geeltjesronde’:

 • bedrijfsleven op de politieke agenda, eerder aan tafel komen. Vooraf constructief mensen meekrijgen.
 • Recreatie en toerisme. WOC kan dit oppakken en met politiek aan de slag gaan. Grebbedijk en ontwikkeling haven hieraan koppelen.
 • Raad vooraf bijpraten, eerder om tafel, ondernemersvisie schrijven met zicht op verkiezingen 2018. Kengetallen: wie zijn de ondernemers? Beter in beeld krijgen.
 • b.t. binnenstad doorgaan op de ingeslagen weg.
 • Parkeren à out of the box denken. Probeer het te kwantificeren). De stad is vol en er verdwijnen binnenkort parkeerplaatsen.
 • Goed evenemententerrein (oude Compotex terrein, ook voor kermis enz.).
 • Toerisme bevorderen, camperplaatsen uitbreiden.
 • Is het duidelijk genoeg dat Wageningen Werkt Duurzaam het overkoepelend orgaan is voor zaken gerelateerd aan duurzaamheid? Wie heeft de lead? 
 1. Overzicht sectoren per 2018
HorecaCasper Bijl
DetailhandelHerbert Boon
Industrie en ambachtMaarten Kessel
KennisintensiefPiet-Hein van Spanje
Zakelijke dienstverleningMariëtte van Duin

 

 1. Overzicht externe vertegenwoordiging bestuur 2018

Vertegenwoordiging nieuwe bestuursleden wordt z.s.m. ingevuld.

Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV)Willem Kuijsten
Ondernemersvereniging Business en Science ParkPiet-Hein van Spanje
SOW: vacature
Herstel BergpoortbrugPiet-Hein van Spanje
Koninklijke Horeca NederlandCasper Bijl
Klankbordgroep Rijnburg RhenenAlbert Getkate (bijz. vertegenw.)
Wageningen Werkt DuurzaamMaarten Kessel

 

 1. Rondvraag/sluiting/borrel

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Piet-Hein van Spanje: op 10 januari 2018 is de nieuwjaarsborrel van het WOC in de Grote Kerk Wageningen.

Sjirk Bijma bedankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdragen.

 

Presentielijst ALV WOC, woensdag 22 november 2017, Plus Ultra, Wageningen Campus

NaamBedrijfsnaam
Theo de BruijnDe Bruijn Project- en Procesmanagement (DBVB)
Frank ZegersE4S Consult
Willem KuijstenMKBTR
Mariëtte van DuinLogopediepraktijk Van Duin
Desirée KuipersKuipers training, coaching & managementbegeleiding
Anja HagendoornVONK voor je leefomgeving
Karin van den BurgtVan den Burgt Advies
Kees StapKees Stap
Maarten KesselKIHON
Herbert BoonExpert Wageningen
Robert FrijlinkDe Gelderse IJzerhandel
Rik CreemersKadans Science Partner
Casper BijlLoburg BV
Piet-Hein van SpanjeA&S Advocaten
Sjirk BijmaVan Putten van Apeldoorn Notarissen

 

 

Share This