Het WOC heeft besloten om voor 2018 het mobiliteitsmanagement als speerpunt van beleid te benoemen. Daarbij is het de bedoeling om bedrijven en instellingen te stimuleren om aan mobiliteitsmanagement te gaan doen, bestaand beleid te inventariseren en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar ook om verder onderzoek te doen naar slimme combinaties van verschillende soorten vervoer. Daarbij gebruik makend van nieuwe technieken. Van belang is om daarbij dan samenwerking te zoeken met de gemeentelijke en provinciale overheid.

Wij hebben bij een aantal van onze leden geïnformeerd of zij aan mobiliteitsmanagement doen of andere maatregelen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren, oftewel ‘flankerend beleid’. Daarbij hebben wij geconstateerd dat veel bedrijven inderdaad mobiliteitsmanagement hebben. Dit is met name te zien aan concrete maatregelen die genomen zijn. Wel viel ons op dat de plannen voor het mobiliteitsmanagement vaak niet op papier staan of worden gedeeld met andere bedrijven. De plannen zijn ook niet afgestemd op elkaar.

Provinciale Staten heeft eind september in meerderheid besloten dat de Gedeputeerde State verder mag gaan met de voorbereidingen (MER-studie) voor een zogenaamd inpassingsplan om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. “Wij willen het vestigingsklimaat van FoodValley verbeteren en de potentie van de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven – benutten en vergroten. Een goede bereikbaarheid is hierbij essentieel. Vanwege dit bovenregionale belang willen wij de regie van dit proces op ons nemen”, aldus de provincie. Daarbij vindt de Provincie “flankerend beleid”, waaronder mobiliteitsmanagement van groot belang.

Het WOC en de W12 zijn ingenomen met dit besluit. We hopen dat er nu eindelijk een definitieve beslissing kan worden genomen voor een tracé om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Voorafgaand aan de vergadering van PS hebben wij de politici onze visie op de bereikbaarheid van Wageningen gegeven. Kijk hier voor onze input voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten.

Tijdens de gesprekken met provinciale politici merkten we dat er ook veel waardering was voor ons plan om mobiliteitsmanagement te stimuleren bij het Wageningse bedrijfsleven. Overigens moet de rol van flankerend beleid niet worden overschat, zoals Gedeputeerde Staten ook schrijft. Het zal nooit het bereikbaarheidsprobleem oplossen.

Share This