Statuten

Doorlopende tekst van de vereniging: Wagenings Ondernemers Contact, gevestigd te Wageningen, na akte van statutenwijziging d.d. 28 juni 2005 voor notaris Mr. D.G. Hoek te Wageningen verleden:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: WAGENINGS ONDERNEMERS CONTACT, afgekort “WOC”.
 2. Zij is opgericht op achttien mei negentienhonderd drieënnegentig en is gevestigd te Wageningen. Het werkgebied van de vereniging is de gemeente Wageningen en haar regio.
VERENIGINGSJAAR

Artikel 2

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  het bevorderen van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen en haar regio en van de belangen van haar leden in het bijzonder.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. haar leden met elkaar in contact te brengen en een band tussen hen te scheppen,
  2. haar leden in aanraking te brengen met anderen, wier wetenschap, inzicht of werkzaamheid van belang kan zijn voor haar leden,
  3. het bestuderen van onderwerpen en het plegen van overleg en het bevorderen van het tot stand komen van overeenkomsten, indien de belangen van het regionale of gemeentelijke bedrijfsleven of van een groep uit dit bedrijfsleven hiermee gebaat kunnen zijn;
  4. alle overige wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het beoogde doel.
LEDEN

Artikel 4

 1. De vereniging kent:
  1. gewone leden;
  2. ereleden;
  3. buitengewone leden;
  4. donateurs.
 2. Gewone leden kunnen zijn rechtspersonen of natuurlijke personen met een onderneming gevestigd in het werkgebied van de vereniging.
 3. Ereleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden worden benoemd.
 4. Buitengewone leden kunnen zijn:
  1. de echtgenoten casu quo echtgenotes of levenspartners van overleden leden;
  2. natuurlijke personen, niet ondernemer zijnde, die vanwege een specifieke deskundigheid de vereniging van nut kunnen zijn.
 5. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 6. Waar in de statuten sprake is van “leden” zijn daaronder begrepen gewone leden, ereleden en buitenge wone leden, tenzij anders is vermeld.
AANMELDING ALS LID EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Aanmelding als gewoon of buitengewoon lid of donateur geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 2. Het bestuur beslist omtrent toelating tot het lidmaatschap en donateurschap.
EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid of, ingeval van een rechtspersoon, wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting (royement).
 2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
GELDMIDDELEN

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van de leden;
  2. bijdragen van donateurs;
  3. subsidies, legaten, schenkingen en andere baten;
  4. alle andere inkomsten.
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen daarbij in verschillende categorieën worden ingedeeld. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
BESTUUR

Artikel 8

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt binnen de in de vorige zin gestelde grenzen door het bestuur vastgesteld. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de leden.
 2. Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met enige betaalde functie in de vereniging.
 3. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen en is terstond herkiesbaar.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING, ONTSLAG

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd werd benoemd, kan te allen tijde door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, mits genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, worden geschorst of ontslagen.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt -naast verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is gekozen- voorts:
  1. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door het vrijwillig aftreden.

Artikel 10

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze functies zijn niet verenigbaar. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur en het dagelijkse bestuur worden vastgesteld.

Artikel 11

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is -mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering- bevoegd tot het sluiten van overeenkomstern, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 12

 1. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, als bedoeld in het volgende artikel, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Deze stukken dienen te worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in het vorige lid, tien jaren te bewaren.
DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

 1. De algemene vergadering bestaat uit leden als bedoeld in artikel 4 lid 6.
 2. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.
 3. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht.
 5. Voorts is het bestuur verplicht, op schriftelijk verzoek van één/tiende gedeelte van het aantal leden van de vereniging, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering met inachtneming van een oproeptermijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 of bij advertentie in tenminste één regionaal verspreid dagblad.

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geen toegang tot de algemene vergadering hebben bestuursleden en leden die als zodanig zijn geschorst.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de algemene vergadering.
 3. Alle leden hebben het recht in de algemene vergadering het woord te voeren.
 4. Stemgerechtigd in de algemene vergadering is ieder lid.

Artikel 15

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of diens vervanger en bij hun afwezigheid door een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen, alsmede een besluitenlijst, gehouden. De besluitenlijst wordt in diezelfde en de notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld; ten blijke daarvan worden deze door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering gedateerd en ondertekend.
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 5. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden door middel van publikatie in het verenigingsblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste vier weken.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.
ZELFSTANDIGE SECTOREN

Artikel 17

De algemene vergadering kan besluiten bepaalde onderdelen casu quo werkzaamheden van de vereniging onder te brengen bij door de algemene vergadering in te stellen sectoren als organen van de vereniging. De samenstelling van het bestuur, de werkwijze en besluitvorming in de sector worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

VERENIGINGSBLAD EN VERENIGINGSBUREAU

Artikel 18

 1. De vereniging kent een periodiek uit te geven blad. De uitgave wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
 2. Indien de werkzaamheden binnen de vereniging naar het oordeel van het bestuur dit noodzakelijk maken, kan het bestuur een verenigingsbureau instellen, welk bureau werkzaam is onder toezicht van het dagelijks bestuur.
 3. Medewerkers van het in lid 2 bedoelde bureau en eventueel andere personeelsleden van de vereniging worden aangesteld en ontslagen door het bestuur, dat tevens de arbeidsvoorwaarden vaststelt.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

 1. In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, dragen er zorg voor dat tegelijk met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst van de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen aan de leden is toegestuurd. Bovendien wordt een afschrift als in de voorgaande zin bedoeld opgenomen in het verenigingsblad bij de oproep tot de vergadering.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen woordigd is. Is het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste algemene vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen..
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING

Artikel 20

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na de vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

De algemene vergadering stelt vast een huishoudelijk reglement, waarin de onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en dat niet in strijd mag zijn met de wet -ook waar deze geen dwingend recht bevat- en deze statuten.​