Huishoudelijk reglement

Artikel 1, algemene bepalingen

1.         De vereniging genaamd Wagenings Ondernemers Contact, afgekort “WOC”, hierna te noemen “de vereni­ging” is bij notariële akte opgericht op achttien mei negentienhonderd drieënnegentig en is gevestigd te Wageningen.

2.         Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op achtentwintig juni 2005.

Artikel 2, rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.

1.         Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.

2.         Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

3.         Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

4.         Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres- en bedrijfsgegevens.

5.         Zij hebben de plicht tot betaling van de contribu­tie binnen zes weken na verzending van de contributienota door de penningmeester.

Artikel 3, bestuur

1.       Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2.       Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

a.       de algemene leiding van zaken;

b.       de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

c.       het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

d.       benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3.       Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.

4.       Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is.

Artikel 4, het dagelijks bestuur

1.       De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

2.       Taken van de voorzitter:

a.       geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

b.       is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3.       Taken van de secretaris:

a.       voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

b.       heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;

c.       zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d.       zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

e.       houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

4.       Taken van de penningmeester:

a.       beheert de gelden van de vereniging;

b.       zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

c.       houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d.       voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

e.       brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

 

Artikel 5, kascommissie

1.       De vereniging stelt ieder jaar een kascommissie in. De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene vergadering.

2.       De kascommissie bestaat uit twee leden.

3.       De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4.       Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

Artikel 6, sectoren

1.       De vereniging telt vier sectoren, te weten de sectoren Detailhandel, Horeca, Ambacht en Industrie, en Kennisintensief/Dienstverlening;

2.       Iedere sector wordt door ten minste één persoon vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

 

Artikel 7, het verenigingsblad

Het in artikel 18 van de statuten bedoelde verenigingsblad verschijnt onder de naam ‘WOC-Nieuws’ en wordt digitaal aan de leden verzonden.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal tenminste één daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.

Artikel 8, wijziging van het huishoudelijk reglement

1.       Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet, conform artikel 16 van de statuten, tenminste 4 weken bedragen.

Artikel 9, slotbepalingen

1.       Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.       Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van het Wagenings Ondernemers Contact

de dato 18 november 2010.

 

Namens het bestuur,

 

De voorzitter:                                                     De secretaris:​