Het herstel van de Stadsgracht is een lang gekoesterde wens van veel inwoners, bedrijven en het WOC. In de afgelopen jaren zijn er pogingen gedaan om een haalbaar plan te maken, maar dat is helaas niet gelukt. De gemeente neemt nu de regie over voor het herstel van de stadsgracht, in goed overleg met de projectontwikkelaar, provincie Gelderland, het waterschap en andere betrokkenen. Concreet betekent dit dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden om de stadsgracht over de SNS-locatie te laten lopen en aan te laten sluiten op de gracht bij Plantsoen en Spijk. Ook moet uit het onderzoek duidelijk worden wat de precieze kosten zijn. Voor de zomer is het onderzoek afgerond en kan het college een besluit nemen.

Wethouder Gudden: “Ik ben blij dat er nu meer vaart komt in dit proces en dat bij alle partijen de wil er is om tot realisatie te komen. De kans dat het herstel van de Stadsgracht er ook daadwerkelijk komt, is groter dan ooit. We zijn er echter nog niet. De financiële haalbaarheid speelt daarin natuurlijk een cruciale rol.”

Gemeente, waterschap en provincie hebben samen de ambitie om de hele gracht te herstellen. Behalve het deel tussen de bergpoortbrug en het Plantsoen (waardoor het water weer vrij rond kan stromen), kan ook de Brug bij de Heerenstraat worden meegenomen om de hele gracht zichtbaar te maken.

Deze maatregelen dragen bij aan de doelstellingen verbeteren waterkwaliteit, klimaatadaptatie en cultuurhistorie /beleefbaarheid gracht. Het biedt kansen voor nieuwe kwaliteitsimpulsen, zoals het aanbrengen van natuurlijke oevers ten behoeve van biodiversiteit/ecologie en het burgerinitiatief voor de aanleg en beheer van het Wallenpad.

Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn, en wordt dan besproken met alle partijen. Ook de lokale initiatiefnemers waaronder het Platform Stadsgracht Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact, die voor het herstel van de stadsgracht gezamenlijk optrekken in de Stichting Stadsherstel Wageningen, worden nauw betrokken.

Als duidelijk is dat er voldoende financieel draagvlak aanwezig is voor realisering van de stadsgracht start de volgende fase, de ontwerpfase. Vanaf dat moment worden ondernemers en omwonenden nadrukkelijker bij dit proces betrokken, om zo tot een breed gedragen en uitgewerkt plan te komen.

Share This