Verslag Algemene Ledenvergadering WOC, gehouden op woensdag 21 november 2018 in Café Loburg, Wageningen  

Aanwezige bestuursleden:
Sjirk Bijma (voorzitter), Toine van Veenendaal (penningmeester), Piet-Hein van Spanje (secretaris), Maarten Kessel, Herbert Boon, Mariëtte van Duin, Ria Meurs (verslag).

Aanwezige leden:
Presentielijst bij secretariaat WOC bekend. Er zijn afmeldingen ontvangen.

  1. Opening en vaststelling agenda

Sjirk Bijma opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  1. Ingekomen stukken/mededelingen

Er zijn geen stukken of mededelingen voor deze vergadering ontvangen.

  1. Vaststellen verslag ALV 4 juli 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

  1. Begroting 2019

Toine van Veenendaal (nieuwe penningmeester) stelt zich kort voor en geeft een toelichting op de begroting. Er is een neutraal resultaat begroot. De kosten zijn in lijn van het resultaat van vorig jaar gehouden. Door het groeiende ledenaantal zal de contributiebijdrage groeien. De sponsorbijdrage voor de WOC-borrel bedraagt € 750. De WOC-borrel is drie keer ‘buiten de deur’ gehouden, waarbij de kosten deels gedragen zijn door de gastheer.

De bijdrage van het WOC aan het Business Event is verhoogd naar € 2.500 (was € 1.000). Het WOC hoopt hiermee de prijs van de toegangskaart te verlagen, zodat het event voor meer WOC-leden toegankelijk wordt. De gemeente Wageningen wil doorgaan met het event en heeft haar bijdrage ook verhoogd. Duurzaamheid: bijdrage voor Wageningen Werkt Duurzaam bedraagt € 2.000 per jaar.

  1. Stand van zaken speerpunten 2018 door bestuursleden

Mobiliteitsmanagement: Piet-Hein van Spanje: vraag vanuit de politiek om over slimme mobiliteit na te denken (elektrische fiets, carpoolen) om Wageningen bereikbaar te houden. De gemeente Wageningen heeft hiervoor een mobiliteitsmanager aangesteld. Ook in 2019 blijft dit een speerpunt.

Bedrijfsleven & politiek: Mariëtte van Duin: de combinatie bedrijfsleven en politiek is soms lastig. Het is werken aan verbinding. Ondernemers zijn nodig voor de politieke ontwikkeling. We moeten onszelf nog meer zichtbaar maken, maar zaken ook proactief benaderen: welke agendapunten zijn er, inspreken bij de politiek en raadsleden informeel spreken. In juni is er een communiqué opgesteld naar aanleiding van het coalitieakkoord en aangeboden aan de wethouder. Verder waren we vertegenwoordigd bij verschillende klankbordgroepen en hebben we ingesproken bij Provinciale Station over het ‘Rondje Campus’ enz.

In aanloop naar de verkiezingen hebben fractievoorzitters en wethouders tijdens de WOC-borrel een pitch gehouden. De verkiezingen leidde echter tot een verrassende uitkomst in Wageningen. Het is belangrijk dat we actief blijven. Er is werk aan de winkel!

Duurzaamheid: Maarten Kessel: het WOC heeft een grote rol gespeeld bij Wageningen Werkt Duurzaam. De meeste ondernemers vinden duurzaamheid belangrijk. Er is een miljoen beschikbaar gesteld voor bedrijven en burgers. Tegen gunstige voorwaarden kunnen maatregelen getroffen worden met betrekking tot duurzaamheid. Tot nu toe zijn er 80 quick scans uitgevoerd en is er € 250.000 besteed. Er wordt nu gekeken of bedrijven op het Business Science Park (BSP) aangesloten kunnen worden op het duurzaam warmtenet en wellicht ook op een zonnepark. Ook is het ‘Zon op bedrijfsdaken project’ gestart. Dakeigenaren hebben zich aangemeld en er is SDE-subsidie aangevraagd en toegekend. Dit kan een grote stap zijn om de daken in Wageningen vol te leggen met zonnepanelen.  Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente Wageningen.

Vitale binnenstad: Leo de Windt: er is veel contact met de binnenstadmanagers. Focus ligt op bereikbaarheid en parkeerbeleid. Sjirk Bijma: de binnenstad moet goed bereikbaar blijven. Het is belangrijk om de binnenstad vitaal te houden, ook voor alle inwoners van Wageningen. Robert Frijlink: er wordt veel met het WOC opgetrokken (onder andere parkeren, Dijkdenkers en gesprekken met gemeente). De sfeerverlichting in de stad hangt weer. Op korte termijn wordt de Proef Wageningen cadeaubon gelanceerd voor bedrijven en particulieren. Er zijn nu al 60 bedrijven die meedoen. Mooi initiatief om de binnenstad op de kaart te zetten.

Snelle fietsroute: (Ede-Wageningen), Herbert Boon: bereikbaarheid voor bedrijven is een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website van de gemeente Wageningen.

Business Event: Sjirk Bijma: verkiezing ondernemer van het jaar en klimaatondernemer van het jaar. In de jury zitten onder andere Louise Vet (NIOO) en Angelique Philipsen (Keygene).

  1. Vaststellen speerpunten 2019

Duurzaamheid

Mobiliteitsmanagement

Vitale binnenstad

Recreatie & Toerisme

Sjaak Driessen: twee weken geleden is ‘Uit in Wageningen’ gelanceerd. Abonneren is mogelijk. Hoe ga je dit over de rivier heen uitspreiden? Via het WOC uitdragen? WOC ontvangt via Sjaak Driessen informatie om hierover te communiceren.

De vergadering gaat akkoord met de speerpunten voor 2019.

  1. Rondvraag en sluiting

Maarten van Hezik: heeft jaren geleden de omzetting van de winkeliersvereniging WAVO naar het WOC meegemaakt. Het beleid dat toen is uitgezet, loopt goed. Het WOC groeit nog steeds en de WOC-borrel wordt goed bezocht. Ook door de politiek. Maarten complimenteert het bestuur en vraagt applaus.

Sjirk Bijma licht het vervolg van het programma toe, vraagt aandacht voor de spreker Paul Rulkens en aansluitend het buffet. Hij sluit de vergadering om 18.20 uur.

* Presentielijst bij secretariaat WOC bekend (namen zijn genoteerd, maar vanwege privacyregels niet in dit verslag opgenomen).

Share This