Agenda en stukken ALV 2019

Op 5 juni houden wij onze ALV. Hieronder vindt u de agenda en bijbehorende stukken.

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV 21 november 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Bevindingen Kascommissie
 7. Verkiezing nieuw lid Kascommissie
 8. Voorstel decharge bestuur
 9. Overzicht externe vertegenwoordiging bestuur 2019
 10. Afscheid bestuurslid Piet-Hein van Spanje
  Verkiezing nieuwe bestuursleden: Manon Franse (horeca, binnenstad) en ? (kennisintensief)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting